ကစလၾကတ

ျ​မန္မာ​လူ​င​ယ​္ေ​တြ Gym ကစား​လာ​ၾ​က​တာ ဘ​ဝေ​န​ထိုင္မႈ​ပံု​စံ​သစ္တစ္ခု​လား

ျ​မန္မာ​လူ​င​ယ​္ေ​တြ​ဟာ အား​လပ္တဲ့​အခ်ိ​န​္ အေ​ပါ​င​္း​အသ​င​္းေ​တြ​နဲ​႔ လက္ဖက္ရည္ဆို​င​္၊ source