စဥစနရၿပ

မိုး​စပါး ရိတ္သိ​မ​္းခ်ိ​န​္ေ​ပါ​က​္ေစ်း​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေႏြ​စပါး​ကို စ​ဥ​္း​စား​ေ​နရ​ၿ​ပီ

စပါး​ေစ်း တ​င​္း​တစ္ရာ​ကို က်​ပ​္ ၃​သိ​န​္း​ဝ​န​္းက်င္နဲ​႔ စိုက္ပ်ဳ​ိးေ​နရ​တဲ့ ေ​တာင္သူ​ေ​တြ ... source