ပယနယတရရန

ဒီမာရီယာ ပယ်နယ်တီရရန် ဒိုင်ဗင်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ လိုက်ပ်ဇစ်နည်းပြ နာဂျယ်မန်း စွပ်စွဲ

ဒီမာရီယာ ပယ်နယ်တီရရန် ဒိုင်ဗင်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ လိုက်ပ်ဇစ်နည်းပြ နာဂျယ်မန်း စွပ်စွဲ ၂၅ နိုဝင်ဘာ. source