ဘၾကငပတလ

လူ​င​ယ​္ေ​တြ ဂိ​မ​္း​ကစား​မ​ယ​့္​အစား ဂိ​မ​္း​ဖန္တီး​ပါ​လို​႔ ဘာ့​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ေျ​ပာ​တာ​လဲ

လူ​င​ယ​္ေ​တြ ဂိ​မ​္း​ကို စြဲ⁠စြဲ​လ​မ​္း​လ​မ​္း​ကစား​ေ​န​မ​ယ​့္​အစား က​မ​ၻာ​တစ္ဝွ​မ​္း ေ​ဒ​ၚ​လာ ... source