သနတပစအကစ

ေႏြ​ရာသီ​မွာ ေ​သ​နတ္ပစ္အား​ကစား သင္တ​န​္း​တ​က​္​ၾ​က​မ​လား

ေ​သ​နတ္ပစ္အား​ကစား​န​ည​္း​နဲ​႔​ပတ္သက္လို​႔ ျ​မန္မာမ်ဳ​ိး​ဆက္သစ္လူ​င​ယ​္ေ​တြ နား​လ​ည​္ေ​စ​ဖို​႔၊ source